دیوارسبزداخلی:

 

گیاهان وسیله ای مؤثر برای جذب آلاینده های کوچک هستند. درحقیقت،این ذرات مسئول کشته شدن بسیاری ازانسانهاو حیوانات هستند.

دیوارهای سبز داخلی ذرات ریز تاPM10 را فیلترمیکند.

 

مزایای دیوارسبزداخلی:

 

۱- افزایش قیمت ملک و ساختمان.

۲-ایجاد سلامت روحی و جسمی.

۳-احساس رضایت و راحتی در افراد.

۴- ایجاد زیبایی درساختمان و خوش منظر شدن آن .

۵- کاهش درجه حرارت تابستان و افزایش دما درفصول سرد.

۶- جذب آلاینده های زیست محیطی.

۷- افزایش سرانه فضای سبز.

۸- کاهش اضطراب و استرس درافراد .

دیوار سبز داخلی

Call Now Button