دیوارسبزبیرونی:

 

گیاهان بر انسجام بیولوژیکی واجتماعی ماعمل میکنند.

آنها میتوانند ذرات مضر جو ی مانند دی اکسیدکربن ، دی اکسید نیتروژن و گوگرد و همچنین پرتوهای مضرخورشید راجذب و خنثی کنند.

میدانیم که دمای شهرها ۲ تا ۳ درجه ازحومه گرمتراست. این تفاوت به دلیل تراکم شهری و تمرکز فعالیتهای انسانی است. دیوارسبز بیرونی درتابستان باعث کاهش گرما و افزایش دما در فصول سرد میشود. اینکار با تبخیر و تعرق انجام میشود.

دیوار سبز بیرونی

Call Now Button